Available courses

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากหลายๆประเทศได้มีการขับเคลื่อนในการนำเอาเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์มาใช้งานแทนคน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมเปิดโลกทัศน์ใหม่สาหรับนักเรียน นับได้ว่าเป็นการพัฒนาในทุกด้านเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด และการตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหาและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้


วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ 

วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การทำงาน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อื่น และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

 มีทักษะบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรณที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ใช้รหัสลำลองแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการทำางานแบบวนซ้ำ ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการแก้ปัญหา ใช้อินเทอร์เ้น็ตติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมข่าวและประกาศของเว็บ