ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  เปิดทำการสอนครั้งแรกที่วัดช่องลม (วัดท่าพระยาจักร) ตำบลกระจัน  อำเภออู่ทอง  เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2482  ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาล  ตำบลกระจัน 6 (วัดช่องลม)  ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคือ  ขุนสุพรรณธานี  นายอำเภออู่ทอง  ในสมัยนั้น  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีครูสอน 2 คน  นายสวัสดิ์  ฮวดโต  เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนักเรียน  30  คน

 

630363 20131129161527

            ต่อมาในวันที่  27  มีนาคม  2490  ได้ย้ายโรงเรียนมาเรียนที่หอประชุมอำเภออู่ทองชั่วคราว  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น  โรงเรียนบ้านท่าพระยาจักร  วันที่  23  พฤศจิกายน  2493  ย้ายมาเรียนที่ใหม่  บริเวณใต้ที่ว่าการอำเภออู่ทอง  โดยกรมศิลปากรจัดสรรที่ดินจำนวน 13 ไร่เศษ  ให้เป็นสถานศึกษา  ซึ่งเป็นสถานที่ปัจจุบัน

            โรงเรียนบ้านท่าพระยาจักรได้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ  จากจำนวนนักเรียน  30  คน  เมื่อวันเริ่มก่อตั้ง 

            ในปี พ.ศ. 2539  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา

            พ.ศ. 2541  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ ฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง   กรณีพิเศษ  ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

            พ.ศ. 2542  ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการสหวิทยาเขตมหามงคล  วันที่  27  มิถุนายน  2543  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เป็น  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  ตามหลักเกณฑ์และมติ กปจ. สุพรรณบุรี  ที่ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนในโครงการสหวิทยาเขตมหามงคล  โดยใช้คำว่า  อนุบาล  เป็นชื่อโรงเรียนด้วย

            พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ

            พ.ศ. 2548 ได้รับคัดเลือกจากสพท.สุพรรณบุรีให้เป็นโรงเรียนยอดนิยม

            พ.ศ. 2549  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ 

            พ.ศ. 2550  ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับ ทอง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551

           พ.ศ. 2553  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำตามโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัวด้วยพลังเครือข่ายการศศึกษา

          พ.ศ. 2555  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา