สภาพทั่วไปโรงเรียน

 

1.  สภาพทั่วไป

1.1  ที่ตั้ง  ขนาดและอาณาเขต

                โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ตั้งอยู่  หมู่ที่ 6 ตำบล อู่ทอง อำเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เบอร์โทรศัพท์ 035-551954 โทรสาร  035-551459  อยู่ติดกับถนนมาลัยแมน   ในเขตเทศบาลอู่ทอง  ซึ่งเป็นที่ของกรมธนารักษ์   มีขนาดพื้นที่  13 ไร่เศษ บริเวณโดยรอบมีหน่วยงานของทางราชการและชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งจัดเป็นชุมชนเมือง มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

1.2  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  มีลักษณะคล้ายคลึงกับอำเภอ

อื่น ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวคือ ฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมทำให้อากาศร้อนอบอ้าวฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียพัดผ่านในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมทำให้อากาศมีความชุ่มชื้น ฝนตกโดยทั่วไป ฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์  ทำให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป

1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและชุมชนรอบนอกซึ่งประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง  และอาชีพเกษตรกรรมทั่วไป ตามลำดับ แต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีนักเรียนจากชุมชนอื่นย้ายเข้ามาเรียนจำนวนมาก ซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนัก จึงทำให้มีความต้องการที่จะรับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนมากขึ้น

1.4   อาคารสถานที่

อาคารสถานที่  มีอาคารเรียน 4 หลัง จำนวน 39 ห้อง ห้องสมุด 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 2  หลัง บ้านพักครู  8 หลัง  บ้านพักภารโรง  1 หลัง  ส้วม 8 หลัง  เรือนเพาะชำ  1  หลัง สนามฟุตบอล  1 สนาม  สนามบาสเก็ตบอล  1 สนาม สนามเด็กเล่น 1 สนาม  และสนามเซปัคตระกร้อ 1 สนาม