วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

             โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และหลักการมีส่วนร่วม  เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2. ปลูกฝังคุณธรรม เสริมสร้างค่านิยมหลัก และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3. เตรียมความพร้อมของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

  4. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.  ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้อง ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ และดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เต็มตามศักยภาพ

4. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้น