ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

                  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (Smart Class)ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอู่ทอง ได้สำเร็จ  ต้องขอปรบมือดัง ๆ ในความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของนักเรียน   ทางด้านครูปณิธาน หล่ำค้าขาย  ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์   กล่าวว่า  ก็ขอแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ ด้วย สำหรับความสำเร็จของเด็ก ๆ ในครั้งนี้ ก็ขอให้ผู้ที่สอบผ่านในครั้งนี้ เข้าไปศึกษาต่อ ขอให้ตั้งใจเต็มความสามารถ มีสิ่งใดที่นักเรียนสงสัย หรือเรียนไม่เข้าใจ ก็สามารถกลับมาหาคุณครูทุกคนที่โรงเรียนได้ คุณครูพร้อมที่จะให้ความรู้เพิ่มเติม   ส่านทางด้าน ครูจรรยา กนกนิรันดร  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ ได้กล่าวว่า เราก็รู้สึกดีใจแทนนักเรียนที่สอบคัดเลือกในครั้งนี้ผ่าน เพราะเด็ก ๆ หลายคนก็คาดหวังไว้ และต้องการที่จะสอบให้ได้   โรงเรียนก็ถือว่าประสบความสำเร็จ ที่มีนักเรียนสอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 80 ก็ถือว่าพอใจ ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่านกานคัดเลือก ก็อย่าพึ่งเสียใจ ก็ยังมีทางเลือกอื่นอีกมากมาย ก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอย่างเต็มที่  ครูจรรยา   กนกนิรันดร  กล่าว

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

1. เด็กหญิงกิตติวรา  ดอนผิวไพร

2. เด็กหญิงรัตติกาล  คล้ายมาลา

3. เด็กชายชนุดม  เขตอุดมคีรี

4. เด็กชายธนพนธ์  คำไพเราะ

5. เด็กหญิงณัฐริกานต์  รอดทัดทาน

6. เด็กหญิงภภมรพรรณ  เหงี่ยมสูงเนิน

7. เด็กหญิงสุพิชญาย์  บุญสูงเพชร

8. เด็กหญิงสุภานัน  ผู้มีทรัพย์

รายชื่อสำรอง

1. เด็กหญิงกัญญณิช  ทองนุ่ม

2. เด็กชายณับพล  หมนุนสาคร

3. เด็กหญิงสุพัตตรา  อู่อรุณ

4. เด็กหญิงพรนิชา  หอมสุวรรณ

5. เด็กหญิงวันทนีย์  โคร่ครวญ

6. เด็กหญิงศกาวรัตน์  ปานจันทร์

 
ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร