ประชุมเตรียมความพร้อม การดำเนินงานปีการศึกษา 2559

ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่รต.ประกฤษ โพธะนัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร และคณะครู ร่วมกันประชุมวางแผน เตรียมความพร้อม ในการวางกรอบทิศทางและโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่จะกำลังมาถึงนี้ ในปีการศึกษา 2559  โดยกรอบและทิศทางที่ท่านผู้อำนวยการเน้นย้ำเป็นสำคัญ ในเรื่องการเรียนการสอน ให้ดำเนินตามแผนและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทาวงศึกษาธิการเป็นสำคัญ   และในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ก็จะมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เพื่อชี้แจงกรอบและทิศทางที่โรงเรียนมุ่งหวังเพื่อให้ผลเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างแท้จริง และก็จะมีการชี้แจงระเบียบต่าง ๆของโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบอีกด้วย 


ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร