นักเรียนหยุด...เราไม่หยุด

ในช่วงปิดภาคเรียนนี้โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  ซึ่งเป็นช่วงที่เด็ก ๆ มีความสุขเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้อยู่กับครอบครัว และศึกษา เรียนรู้ เตรียมความพร้อมด้วยตนเองอยู่ที่บ้าน แต่โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ไม่ได้หยุดไปด้วย ดังการนำเสนอข่าวของทีมข่าวอนุบาลบ้านท่านิวส์ ที่ผ่านมา  โดยในช่วงนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559  และส่วนสำคัญอีกประการ  ในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้พร้อมกับนักเรียนก่อนที่จะเปิดเรียน  โดยท่านผู้อำนวยการว่าที่ รต.ประกฤษ   โพธะนัง กล่าวว่า  ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน เด็ก ๆ ได้พักผ่อนและเรียนรู้อยู่กับครอบครัว เป็นโอกาสที่ดี ที่เราจะได้มีเวลาเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการอบรมพัฒนาเตรียมความพร้อมในการสอนให้ทันต่อการจัดการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน และวางแผนการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559 ที่กำลังมาถึง   และอีกประการสำคัญคือคือการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้น่าอยู่น่าเรียนอยู่เสมอ ซึ่งช่วงนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ คาดว่าน่าจะดำเนินการเสร็จทันก่อนเปิดเทอมอย่างแน่นอน   ว่าที่รต.ประกฤษ   โพธะนัง  กล่าว    .....ทีมข่าวอนุบาลบ้านท่านิวส์  รายงาน

 

 
ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร