NURSERY (เนอร์สเซอรี่) กับงานวิจัยเพื่อพัฒนา (R&D)

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  นำโดยท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีประกฤษ  โพธะนัง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนระดับประถมศึกษาได้ดำเนินการ เปิดโครงการ NURSERY (เนอร์สเซอรี่) คือการพัฒนาเด็กช่วงอายุ 3 ขวบ ก่อนเข้าสู่อนุบาล 1   ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะ   NURSERY SCHOOL  คือไม่ได้ดูแลเฉพาะให้กิน-นอน-เล่นเท่านั้น แต่จะมีกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งมีเนื้อหา เหมาะกับวัยเตรียมอนุบาล โดยผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีประกฤษ โพธะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  กล่าวว่า เป็นปีแรกที่โรงเรียนของเราได้ดำเนินการโครงการ  NURSERY (เนอร์สเซอรี่) ขึ้นมา เพื่อที่จะวิจัยและพัฒนา (R&D) ว่าเด็กนักเรียนที่มีการเตรียมความพร้อมอนุบาล 3 ขวบ ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร กับนักเรียนที่มาจากการเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนอื่น และนักเรียนที่ไม่ได้เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่อนุบาล 1  มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ต่างกันอย่างไร และขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนของเรา ในช่วงแรกนี้ เราได้เปิดห้องเรียนเพียง 1 ห้องเท่านั้น รับนักเรียนเพื่อวิจัยและพัฒนา (R&D) จำนวน 30 คน และในช่วงนี้ ทางโรงเรียนได้รับนักเรียนเต็มตามจำนวนแล้ว ทางโรงเรียนต้องขออภัยที่ไม่สามารถรับนักเรียนเพิ่มได้อีก      ในปีการศึกษา 2560 ถ้าสามารถรับนักเรียนเพิ่มทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป     ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีประกฤษ  โพธะนัง  กล่าว

---------------------------

 
ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร