ลดเวลาเรียน.... เพิ่มเวลารู้ได้จริงหรือ?...หาคำตอบได้ที่นี่..

การดำเนินการจัดโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

           สำหรับวันนี้ทีมข่าวอนุบาลบ้านท่านิวส์  ขอพูดถึงการดำเนินงานโครงการที่สำคัญของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ซึ่งเป็นโครงการอื่นไปไม่ได้  คือโครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  ถ้าจะพูดถึงการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  อย่างละเอียด  ทีมข่าวอนุบาลบ้านท่านิวส์ ก็คงอธิบายไม่ได้ แต่ทีมข่าวอนุบาลบ้านท่านิวส์ เราได้รับเกียรติจาก  คุณครูจรรยา  กนกนิรันดร  ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงกับโครงการนี้  ได้อธิบายว่า

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระยะที่ 1 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง หรือจากสภาพจริง เรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม เกิดองค์ความรู้จากการปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สอดรับกับวิถีชีวิตของนักเรียน ผู้คนในชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่งค่ะ

ทีมข่าวอนุบาลบ้านท่านิวส์ สอบถามต่อว่า โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรของเราเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไร   คุณครูจรรยา  กนกนิรันดร อธิบายต่อว่า

                การดำเนินการ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียน “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” ระยะหนึ่ง  ผู้บริหารและคณะครูได้เข้าร่วมประชุม เป็นเวลา 2  วัน เพื่อรับทราบนโยบาย การจัดเวลาเรียน แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ และวิธีการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน AAR ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 หลังจากนั้นคณะครูประชุมเพื่อวางแผนการจัดโครงสร้างเวลาเรียนใหม่ โดยนำ “หน้าที่พลเมือง” บูรณาการกับวิชาอื่น ๆ  จัดทำตารางเรียนใหม่ โดยให้วิชาหลัก ๆ อยู่ภาคเช้า  แบ่งครูแต่ละสายชั้น ป. 1 – 6 ให้ช่วยกันออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้คำนึงถึงเป้าหมายหลักที่ให้พัฒนา 4 H คือ  Head Heart Hand Health และสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน ความสามารถของคุณครู ผู้ปกครอง แหล่งเรียนรู้และหน่วยงาน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระจักร ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง   ที่ทำการไปรษณีย์    กศน.อู่ทอง  อพท. 7 (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)   โรงพยาบาลอู่ทอง   ชมรมจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  วัดเขาทำเทียม   มหาวิทยาลัย Western    ฯลฯ

ทีมข่าวอนุบาลบ้านท่านิวส์ ถามต่อว่า ดำเนินการให้เหมาะสมกับแต่ละสายชั้นได้อย่างไร มีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจ

เมื่อคุณครูแต่ละสายชั้นได้กำหนดกิจกรรมแล้ว จึงประชุมครูเพื่อให้นำเสนอกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในแต่ละสายชั้นในที่ประชุม ช่วยกันวิพากษ์ ดูความเป็นไปได้ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข  จากนั้นให้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้  เมื่อเสร็จกิจกรรมให้นักเรียน เขียน AARสะท้อนความรู้ ความพึงพอใจ สิ่งที่ได้รับจากการทำกิจกรรมนั้น ๆ  คุณครูประชุมในแต่ละสายชั้น ทบทวนการจัดกิจกรรม AAR ของครูเพื่อดูผลที่เกิดจากนักเรียน ครู การทำงานร่วมกันของครูจะเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนประสบผลสำเร็จ ผลงานที่เป็นที่ประทับใจเป็น Best Practice ของโรงเรียนคือ กิจกรรมน้ำปั่นผัก ปลูกผัก Hydroponic  กิจกรรมพิกุลเกมส์  กิจกรรมขนมไทยไร้เทียมทาน  กิจกรรมท่องแหล่งเรียนรู้ดู-ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น(เมืองโบราณอู่ทอง) กิจกรรมไข่เค็มสมุนไพร ฯลฯ เมื่อประเมินความพึงพอใจของ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ปรากฏว่า ทุกคนชื่นชอบ นักเรียนมีความสุข ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้ในเรื่องของการรักการทำงาน การเรียนรู้จากสภาพจริง ได้ลงมือปฏิบัติ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย คุณครูจรรยา  กนกนิรันดร กล่าว

                ทีมข่าวอนุบาลบ้านท่านิวส์ ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณครู คุณครูจรรยา  กนกนิรันดร เป็นอย่างสูง ที่ได้อธิบาย การดำเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อย่างละเอียด สำหรับการดำเนินโครงการในปีนี้จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามบทสัมภาษณ์ ฉบับที่ 2   ทีมข่าวอนุบาลบ้านท่านิวส์ รายงาน

  
ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร