ภาพยนตร์สั้น เรื่องน้ำเต้าหู้

ภาพยนตร์สั้น เรื่องน้ำเต้าหู้ โดย โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร รางวัล เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ทีมผู้สร้าง 1. เด็กหญิงอรัญญา ไฝเพชร ผู้กำกับภาพยนตร์ 2. เด็กหญิงกรธิชา ฤทธิกิจ ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ 3. เด็กชายคิมหันต์ รอดเรื่อง บันทึกเสียง 4. เด็กชายอัษฏา ชูสาย บันทึกภาพ 5. เด็กหญิงพรรณนัช วงษ์เสือ ไฟ / แสง / ฉาก / เสลท ทีมงานเบื้องหลัง 1. เด็กชายธีรพงศ์ จำปาสุข 2. เด็กหญิงธนัญญา แก้วเพชร 3. เด็กชายระพี ช่างไทย 4. เด็กชายพุฒิพงษ์ ด้วงแสง นักแสดง 1. เด็กหญิงชาลิสา สระทองพา แสดงเป็น ดาว 2. เด็กหญิงอาทิตยา เหมลี แสดงเป็น รสริน 3. เด็กชายยศกร จารุพงศ์เดชา แสดงเป็น เด็กเตะขวด 4. เด็กหญิงจันทกานต์ อาจแย้มสรวล แสดงเป็น นางรำ/เพื่อนในห้องเรียน 5. เด็กหญิงมนัสดา ศรีเหรา แสดงเป็น นางรำ/เพื่อนในห้องเรียน 6. เด็กหญิงอรัชพร โอชารส แสดงเป็น นางรำ/เพื่อนในห้องเรียน 7. เด็กหญิงธนัชพร เสร็จกิจ แสดงเป็น นางรำ/เพื่อนในห้องเรียน 8. เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก่นจันทร์ แสดงเป็น นางรำ/เพื่อนในห้องเรียน 9. เด็กหญิงนันทิยา จันทร์สุวรรณ แสดงเป็น นางรำ/เพื่อนในห้องเรียน 10. เด็กชายจริวัฒน์ ศรีภุมมา แสดงเป็น เพื่อนในห้องเรียน 11. เด็กชายนันทกร เทศาราช แสดงเป็น เพื่อนในห้องเรียน 12. เด็กชายพลพรรค ปัญสมคิด แสดงเป็น เพื่อนในห้องเรียน ขอขอบพระคุณนักแสดงกิตติมศักดิ์ 1. คุณครูอังคณา โชติโภคา แสดงเป็น ครูสอนรำ 2. คุณครูสุมนา กลิ่นพุฒซ้อน แสดงเป็น แม่รสริน 3. คุณครูเกรียงไกร แย้มขยาย แสดงเป็น คนขอทาน 4. คุณดลนวัช จันทร์ประสพพร แสดงเป็น พ่อดาว ขอขอบพระคุณ ว่าที่ร้อยตรีประกฤษ โพธะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร รองฯศิริรัตน์ เจริญใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร คุณครูที่ปรึกษา คุณครูประดิษฐ์ คำเรียง คุณครูเกรียงไกร แย้มขยาย ขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทำ วัดเขาพระ ถนนคนเดิน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร