เตรียมตัวให้พร้อมสอบ o-net

          เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 เดือนแล้ว สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร จะทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 4 กุมถาพันธ์ 2560  เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน และเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน นอกจากนี้ผลคะแนนสอบที่นักเรียนได้รับ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนเอง เพราะสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป ส่วนผู้ปกครองก็จะได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไข และสนับสนุนบุตรหลานให้กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในแนวทางที่ดี และทางโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ยังสามารถนำผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องต่อความสนใจ ความต้องการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคต

 

 

ทางด้านครูปณิธาน  หล่ำค้าขาย หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า  ช่วงนี้ก็พร้อมเกือบ ร้อยเปอร์เซ็นแล้วทุกอย่างต้องไปพร้อมๆกัน  ก็พยายามสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนตระหนักว่านี่คือเรื่องสำคัญ คือ ทดสอบระดับชาติ เพื่อให้นักเรียนตั้งใจและมุ่งมันในการทำข้อสอบ ทำเต็มที่ ให้ดีที่สุดตามความสามารถของตน  ผลที่ออกมาอย่างไร จะได้ไม่มาเสียใจกับผลที่ออกมา  มีสมาธิในการทดสอบครั้งนี้ ถ้าทุกคนตั้งใจตามที่ได้ทดสอบ  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆตามแนวข้อสอบ  ตามตัวชี้วัดแต่ละรายวิชา ที่คุณครูตั้งใจสอนในแต่ละรายวิชา รับรองว่า ความตั้งใจคนละนิดคนละหน่อยของ นักเรียน มารวมๆกัน ก็จะช่วยให้ผลการสอบออกมาดีขึ้นกว่าเดิมได้แน่นอน  คุณครูทุกท่านส่งกำลังใจให้ค่ะ  ครูปณิธานกล่าว

                ส่วนคุณครูจรรยา  กนกนิรันดร  หัวหน้างานวิชาการ  กล่าวว่า ในการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรนั้น สอนตามตัวชี้วัดอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการเตรียมตัวสอบเป็นการเตรียมตัวระยะยาว  การสอบ O- NET เป็นการสอบที่นักเรียนทุกคนต้องสอบ คือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ซึ่งจะเป็นการสอบวัดระดับขั้นพื้นฐาน ที่ เปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งเดือนก่อนสอบ ก็คาดหวังให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรทุกคนตั้งใจทดสอบ ตั้งใจทำข้อสอบให้เต็มความสามารถ ส่วนผลจะเป็นอย่างไร คุณครูก็รอลุ้นอยู่ค่ะ   คุณครูจรรยา  กนกนิรันดร  หัวหน้างานวิชาการ   กล่าว  

 
ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร