รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560

 

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนุบาล  1       เด็กเกิด  พ.ศ. 2555  (ตลอดทั้งปี)

                     เด็กเกิด  พ.ศ. 2556  (1 มกราคม – 16 พฤษภาคม)

อนุบาล  2       เด็กเกิด  พ.ศ. 2554  (ตลอดทั้งปี)

                     เด็กเกิด  พ.ศ. 2555   (1 มกราคม – 16 พฤษภาคม)

ชั้น ป.1           เด็กเกิด  พ.ศ. 2553  (ตลอดทั้งปี)

                     เด็กเกิด  พ.ศ. 2554  (1 มกราคม – 16 พฤษภาคม)

ค่าประกันชีวิต (ประมาณ)        200  บาท

ประกาศรายชื่อ                  10  พฤษภาคม 2560

เปิดเรียน และรับหนังสือเรียน  วันอังคารที่  16  พฤษภาคม  2560

 

 

 

 เอกสารการสมัครเข้าเรียน

-       - สูติบัตร (สำเนาใบเกิด)

-       -   สำเนาทะเบียนบ้าน  /ของนักเรียน / ของบิดา / ของมารดา

-         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา / ของมารดา

-       -   ใบแสดงกรุ๊ปเลือด

โทรศัพท์  035-551954    

โทรสาร   035-551495