ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ ศูนย์วิจัย 3 ขวบ
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  ปีการศึกษา 2560 

(ยังไม่จัดห้องเรียน)

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ด.ญ.ขวัญเนตร แผนสมบุญ  
2 ด.ญ.ชาคริยา  ปทุมสูติ  
3 ด.ญ.ชาลิสา  จีนจันทร์  
4 ด.ย.ปริยาภัทร  ศรีชาวนา  
5 ด.ญ.กุลรดา  อินทรทัต  
6 ด.ญ.พิมพ์ภัสสร  ช้างเขียว  
7 ด.ช.ทรัพย์มงคล สังวาลทองดี  
8 ด.ญ.ธัญญามาศ  แป้งผง  
9 ด.ญ.ณันภัทร์  ปั้นเพชร  
10 ด.ช.หม่อง ตานป้วย  
11 ด.ญ.วรัชยา วงสกุล  
12 ด.ช.ศุภกร  ม่วงแก้ว  
13 ด.ช.พีระพิชย์  อันทรินทร์  
14 ด.ช.พิชญะ ปทุมสูติ  
15 ด.ช.ธนพล  กล้าหาญ  
16 ด.ญ.ชุติมน  ปทุมสูติ  
17 ด.ญ.อนันตา  แหวนเงิน  
18 ด.ญ.พีรดา  คชภูมิ  
19 ด.ญ.ปพิชญา ยาวพรมริน  
20 ด.ช.ทวีโชค  สุขสำราญ  
21 ด.ช.ชนาธิป  ศรีบัวเผื่อน  
22 ด.ช.ธนากร  กิ่มสาตร์  
23 ด.ญ.กาญจนา  รักรุ่ง  
24 ด.ญ.วิไลวรรณ  แก้วสระแสน  
25 ด.ช.นันนนนท์  น้อยพันธ์ดี  
26 ด.ญ.ญาณิดา  ศรีดา  
27 ด.ช.ระพีภัทร  หนูอ้น  
28 ด.ญ.กัญจน์ณภัสร์  ศรีคำทา  
29 ด.ญ.ชฎาพร  เล็กกำเนิด  
30 ด.ญ.ศิรัญญา  คิ้วศรีประเสริฐ  
31 ด.ญ.ปริยภัทร  ศรีชาวนา  
32 ด.ญ.พรวิมล สีเหลือง  
33 ด.ช.ศุภโชค เชื้อสอาด  
34 ด.ช.อธิศพัฒน์  ปาลพันธุ์  
35 ด.ช.ณรงค์ศักดิ์  พันจู  
36 ด.ญ.อนัญญา  สิทธิการ  
37 ด.ช.จิราธิวัฒน์  ทองสกุล  
38 ด.ช.พรชัย  รักอู่  
39 ด.ช.นันทภพ  เชื้องาม  
40 ด.ญ.นริสรา  แสงสว่าง  
41 ด.ช.ศิรภัทร  คำป้อง  

หมายเหตุ  : ข้อมูลยังไม่ล่าสุด งานทะเบียนกำลังตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวันเดือนปีเกิดของรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ประกาศ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ที่คุณครูจุฑารัตน์    กลิ่นกำเนิด  โทร 081-7362927 หรือ 035-551954

---------------------- 

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  ปีการศึกษา 2560(ยังไม่จัดห้องเรียน)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 ด.ช.ชัยวิชญ์  อาจคงหาญ  
2 ด.ช.ธีรภัทร  เชื้องาม  
3 ด.ช.ปุณณธีต์  ปันสีคำ  
4 ด.ช.พิชคุณ  ยันประโคน  
5 ด.ช.ภานุวัฒน์  พรมแดง  
6 ด.ช.ภูวดล  สุวรรณนาคี  
7 ด.ช.เมธพนธ์  บุญส่ง  
8 ด.ช.วรโชติ  หอมจรรยา  
9 ด.ช.อัสมิน  อารงค์  
10 ด.ช.กิตติกวิน  ศรีสมษัติ  
11 ด.ช.ปกรณ์เกียรติ  สุโขทัย  
12 ด.ช.ณัฐวุฒิ  อัคฮาด  
13 ด.ช.ธนากร  ดีสองชั้น  
14 ด.ช.ธีรพัฒน์  ศิริอังกานนท์  
15 ด.ญ.ณัฐริกา  ภูศรี  
16 ด.ญ.ปุณณดา  หงษ์ทอง  
17 ด.ญ.ศศิธร ฝอยทอง  
18 ด.ญ.ศศิธร  ศรีโปฎก  
19 ด.ญ.ศิริวรรณ  มีสินธิ์  
20 ด.ญ.ปริฉัตร  สิงห์โต  
21 ด.ญ.ศศิวิมล  ขอคำ  
22 ด.ญ.พิชญ์สินี  เพิ่มสุวรรณ  
23 ด.ญ.ณิชภัสสร ศักดิ์เจริญชัยกุล  
24 ด.ญ.อิทธิพล  ใช้นาถี  
25 ด.ญ.ไปรยา จักรแก้ว  
26 ด.ญ.จิระณัฏฐ์  ทศพรพรหม  
27 ด.ญ.วรัทยา  วาสิงหน  
28 ด.ช.ธนกร  หงษ์เวียงจันทร์  
29 ด.ช.สุรพล อารีย์รอบ  
30 ด.ช.เศรษฐพงศ์  ปานเนียม  
31 ด.ญ.วิมลรัตน์  อยู่เกตุ  
32 ด.ช.ธนภัทร มีสิทธิกุล  
33 ด.ช.จิรายุ  เทพณรงค์  
34 ด.ช.พงศ์เทพ  เกิดทองดี  
35 ด.ช.กิตติศักดิ์ โพธิ์ประสาท  
36 ด.ญ.พรนลิน  บัวสวัสดิ์  
37 ด.ญ.สุนิษา  ภีรัตน์  
38 ด.ช.ณัฐชานนท์  บุญรอดกลับ  
39 ด.ญ.ณัฐวลัญช์  พวงสีเงิน  
40 ด.ญ.รัตนาวดี  
41 ด.ช.กีรติ สวัสดิ์ศุภผล  
42 ด.ญ.ชนัญชิดา  สวนทรัพย์  
43 ด.ญ.วราพร  จันทร์ดิษฐ์  
44 ด.ญ.ณัฐชา บุดดาเลิส  
45 ด.ญ.ธีรดา  แสงเพชรอ่อน  
46 ด.ช.ศุภชัย  รักษาพงศ์  
47 ด.ช.ณัฐพล  ศรีสุพรรณ  
48 ด.ช.จิรกร  มุสิกะพันธ์  
49 ด.ช.ธิร์วรา  ดวงผาสุข  
50 ด.ญ.อภิญญา  บัวนาค  
51 ด.ช.ไกรกิติ  แซ่เอี้ยว  
52 ด.ญ.อตรอนท์  โพธิ์ประสาท  
53 ด.ช.ภัคพงษ์  เนืองนุ้ย  
54 ด.ช.พิชัยภูษิต  พ่อค้า  
55 ด.ญ.อัญชลี  แสงพระจันทร์  
56 ด.ช.บุญชัย  แผนสมบูรณ์  
57 ด.ช.ธีรภัทร  เล็กกำเนิด  
58 ด.ช.วัชรพงษ์  รุ่งเรือง  
59 ด.ช.สุพพัต  บุตรดี  
60 ด.ช.ศราวุฒิ  เรืองทอง  
61 ณัฐชนน  ยศวิชัย  
62 ด.ช.ภาคิน  เพลงปาน  
63 ด.ช.ธเนศ  สุโขทัย  
64 ด.ญ.จันทิมา  สมชาติ  
65 ด.ช.จตุรภัทร  มากระจัน  
66 ด.ช.สุรศักดิ์  อาจคงหาญ  
67 ด.ญ.พธูทิพย์  จุ้ยบ้านภูมิ  
68 ด.ญ.สิริรัตน์  เทพนิมิตร  
69 ด.ช.ปรเมษฐ์  ศรีเหรา  
70 ด.ญ.มนันชญา  ศรีนวล  
71 ด.ญ.ชนัญชิตา  ใคร่ครวญ  
72 ด.ญ.สุภาดา  เหรียญมณี  
73 ด.ญ.อริสา  สถาปิตานนท์  
74 ด.ญ.ปารมี  มณีวงษ์  
75 ด.ญ.ทักษอร ศรีเหรา  
76 ด.ช.ปกรณ์  ต้นติศักดิ์ศรี  
77 ด.ช.ภาณุภัทร แสงพารา  
78 ด.ช.อาทิตทัศน์ เหมลี  
79 ด.ช.พรพิพัฒน์  ผิวอ่อนดี  
80 ด.ช.นนทพัทธ์ ช่วงไชย  
81 ด.ช.ธีธัท  ลือดัง  

 

หมายเหตุ :  รายชื่อยังไม่ล่าสุด งานทะเบียนกำลังตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

 

---------------------------------

รายชื่อนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 (ยังไม่จัดห้องเรียน)
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 
หมายเหตุ : ข้อมูลยังไม่ล่าสุด

ลำดับที่ ชื่อ - สกุลนักเรียน หมายเหตุ
1 ด.ช.ทวีทรัพย์   สุวรรณดี  
2 ด.ช.ธนวัฒน์  คำป้อง  
3 ด.ช.วิชญะ  สีเหลือง  
4 ด.ช.ปิยราษฎร์   บุญวิชิต  
5 ด.ช.ศุภกร แสวงสุข  
6 ด.ช. จิรายุ  เพชรดำดี  
7 ด.ช. พริษฐ์  โชติธรรมสุข  
8 ด.ช.ไชยภัทร  บุญศรี  
9 ด.ช.ธนพล  สีสัมพันธ์  
10 ด.ช.ปรีชาพล   ยี่สง  
11 ด.ญ.วรัทญา   อยู่หลาบ  
12 ด.ญ.จิราพรรณ  โพธิ์นางดำ  
13 ด.ญ.มณีรัตน์ สาระสารินทร์  
14 ด.ญ.กันยารัตน์ ชมชื่น  
15 ด.ญ. กนกกร  วงษ์แพ  
16 ด.ญ. ศุภากร  ปิ่นกุมภีร์  
17 ด.ญ.เขมณัฏฐ์  ตันติศักดิ์ศรี  
18 ด.ญ.จีรนันท์  ชูราศรี  
19 ด.ญ.ณัชชา  อินทร์พันคำ  
20 ด.ญ.ปาริฉัตร   สนตาเถร  
21 ด.ญ.จุฬาลักษณ์   กองม่วง  
22 ด.ช.กฤตชญา   ไชยรัตนโชติ  
23 ด.ช.วีรชัย   อาจคงหาญ  
24 ด.ช. รัฐภูมิ  บุญเบ้า  
25 ด.ช. วีรภัทร  เชื้องาม  
26 ด.ช.กฤษณะ  สวัสดิ์ศุภผล  
27 ด.ช.มณฑารพ  หนูอ้น  
28 ด.ช.ภควัต   โคนาบาล  
29 ด.ช.กันต์   ชูประยูร  
30 ด.ญ.บัณฑิตา  สุวรรณหงษ์  
31 ด.ญ.อนัญญา  ผลไม้  
32 ด.ญ.อภิชญา ศรีเหรา  
33 ด.ญ.ดลนภัทร์  แดงนวล  
34 ด.ญ.สุพิชญา โตแก้ว  
35 ด.ญ.นวินดา ศรีเหรา  
36 ด.ญ. พัชรพร  มณีอินทร์  
37 ด.ญ. อุ่นกมล  เฟื่องฟุ้ง  
38 ด.ญ.ณัฐนันท์  บริสุทธิ์  
39 ด.ญ.วรัญญา  อยู่เอี่ยม  
40 ด.ญ.วัลลภา   เกิดทองดี  
41 ด.ญ.ภัทราภรณ์   เหลาบัว  
42 ด.ช.อภิวัฒน์  รักอู่  
43 ด.ช.สิรวิชญ์  ทองสุข  
44 ด.ญ.นิชานันท์  ศรีทองกูล  
45 ด.ช.วิธาน ผ่องแผ้ว  
46 ด.ช.ภาณุพงษ์ แร่เพชร  
47 ด.ช.โสภณ ภูศรี  
48 ด.ช. ชินพัฒน์  อาจคงหาญ  
49 ด.ช. ธนโชติ  อานนท์  
50 ด.ช.ภัทรดนัย  สืบศักดิ์  
51 ด.ช.วัชรเกียรติ  เชื้องาม  
52 ด.ช.สุภัทร  แก้วสระแสน  
53 ด.ช.ธนกร   จีนกระจันทร์  
54 ด.ช.ธนภัทร   เนียมจีน  
55 ด.ญ.เอมิกา  ศรีโปฎก  
56 ด.ญ.สุภัชชา  สุกเกษม  
57 ด.ญ.นวพร อาจคงหาญ  
58 ด.ญ. ณัฐกานต์  สนิมตัว  
59 ด.ญ.ลภัสรดา  บุญโชติ  
60 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  หอมสุวรรณ  
61 ด.ญ.บุษกร  ศรีทองกูล  
62 ด.ช.ณัฐสิทธิ์   ผิวอ่อนดี  
63 ด.ช.บูรพา ศรีเหรา  
64 ด.ช.จารุกิตณิ์ เพ็ชรผึ้ง  
65 ด.ช. ณัฐวรรธน์  ดอนกำยาน  
66 ด.ช. สมโภชน์  บูรณะสุวรรณ  
67 ด.ช.วชิรธร  สิงหชาติ  
68 ด.ช.ชนะชัย  หลอดทอง  
69 ด.ช.กฤษณพล   ศรีสมบัติ  
70 ด.ช.นนทกาญจน์  วอนเพียร  
71 ด.ญ.ปภาวรินทร์ เกษสง่า  
72 ด.ญ.วรดา   พรมเปลว  
73 ด.ญ.กันยารัตน์  ศรีเหรา  
74 ด.ญ.ชนานันท์  ชายสีอ่อน  
75 ด.ญ.ณหทัย ใคร่ครวญ  
76 ด.ญ.กานต์ธิดา สืบดา  
77 ด.ญ. กัญญารัตน์  ทับโชติ  
78 ด.ญ. ธิติสุดา  พัทเทวี  
79 ด.ญ. ศุภิชสรา  เกิดทองดี  
80 ด.ญ.เปรมมิกา   ลักษณะเกษิม  
81 ด.ญ.กุลนิดา   เมืองแทน  
82 ด.ญ.วราภรณ์  เคารพ  
     
ลำดับที่ ชื่อ - สกุลนักเรียน หมายเหตุ
83 ด.ญ.นราวดี  นิลเพชร  
84 ด.ญ.สวรส  โรจน์บุญถึง  
85 ด.ญ.ธนภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์  
86 ด.ช.ภูริทัต  จินดาเลิศ  
87 ด.ญ.ธีรญาน์  ยี่สง  
88 ด.ช.ปวรัตน์  วงศ์คูประเสริฐ  
89 ด.ช.กฤษฎา  ทับทอง  
90 ด.ญ.อารียา  ฉ่ำใจดี  
91 ด.ญ.กันต์กมล  ด้วงปลี  
92 ด.ช.วุฒิคุณ  จีนกระจัน  
93 ด.ช.อริยพงษ์  จันทร์นาลาว  
94 ด.ญ.สิริญชา  มีน้อย  
95 ด.ช.ภพณภัทร  วสุฉัตรแก้ว  
96 ด.ญ.พิชชานันท์  อินทร์หลวงดี  
97 ด.ญ.กมลพร  เนืองนุ้ย  
98 ด.ช.สุเมธี  เชาวลักษณ์  
99 ด.ช.ชิติพัทธ์  เกตุแก้ว  
100 ด.ญ.ขวัญอุมา  ปทุมสูติ  
101 ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ บัวน้ำใส  
102 ด.ญ.ธัชปภา  ใจชื่น  
103 ด.ช.ทินวัฒน์  สูบเด็ง  
104 ด.ช.ธนบดี  วิจิตร์  
105 ด.ช.ตะวัน  นิ่มนวล  
106 ด.ญ.กันตา  สำอางตา  
107 ด.ญ.ตามตะวัน  สมชาติ  
108 ด.ญ.ปราณปริยา  พูดเพราะ  
109 ด.ช.ณัฐสิทธิ์  จันทร์ประสพพร  
110 ด.ช.ณัชพล  จันหอม  
111 ด.ช.ธนธรณ์ พานิชย์  
112 ด.ช.ศราวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร  
113 ด.ช.นภัสรภี  หล่ำค้าขาย  
114 ด.ช.ธนกฤต   แก่นหิน  
115 ด.ญ.พอใจ  แสงเพชรอ่อน  
116 ด.ช.ณัฐวัตร  ลับแล  
117 ด.ช.กันต์ณภัทร  เนียมอินทร์  
118 ด.ช.กิตติกร  เนียมอินทร์  
119 ด.ญ.จิรภัทร์   ตองอ่อน  
120 ด.ช.ปฐมพร เหมประทุมมา  
121 ด.ช.อนุชา นิยม  
122 ด.ช.ชาญชัย ทองหล่อ  
123 ด.ช.ธนาเดช เกิดนุธ  
124 ด.ช.รามิล แซ่ลิ้ม  
125 ดช.ธีรเดช ฉิมพลี  
126    
127    
128    
129    
130    
131    
132    
133    
134    
135    

 

 

ส่วนท่านผู้ปกครองท่านใดยังไม่สมัครให้นักเรียนในความดูแลของท่านสามารถสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 พร้อมส่งหลักฐานและประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

เอกสารการสมัครเข้าเรียน
- สูติบัตร (สำเนาใบเกิด)
-  สำเนาทะเบียนบ้าน  /ของนักเรียน / ของบิดา / ของมารดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา / ของมารดา
-  ใบแสดงกรุ๊ปเลือด

โทรศัพท์  035-551954    , 0817362927 

โทรสาร   035-551495

----------------------------------------------------------------------------

สมัครเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรหรือแจ้งชื่อก่อนมาสมัครด้วยตัวเองได้ที่นี่  คลิกเลย  

สมัครในระบบออนไลน์ สามารถส่งเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560