เด็กอนุบาลบ้านท่าฯ เจ๋ง คว้า3 รางวัล จากกระทรวงวัฒนธรรม

  • พิมพ์

เด็กอนุบาลบ้านท่าฯ เจ๋ง คว้า3 รางวัล จากกระทรวงวัฒนธรรม

 

 

1. ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 

รายชื่อมีดังต่อไปนี้

- เด็กหญิงนภาวรรณ  ชาววังงาม ป.6

- เด็กหญิงแพรวา  ประสมศรีป.6

- เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อชาติป.6

- เด็กหญิงชลธิชา วิจิตรปัญญาป.6

- เด็กหญิงรัชติกาญจน์  กลิ่นภักดีป.6

- เด็กหญิงผกาวดี  แซ่ลี        ป.6

โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมคือ ครูลำยอง พรหมสรนันทน์

2. ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

รายชื่อมีดังต่อไปนี้

ณัฐริกานต์  รอดทัดทาน       ป.6

เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชาวสวน ป.5

โดยมี ครูดวงเดือน  ชาวสวน เป็นผู้ฝึกซ้อม

3. ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

คือ เด็กหญิงธัญรดา  เกษสง่า  ป.3     โดยมี นางกชพร  ทองธนศรี เป็นผู้ฝึกซ้อม


ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร