แนะนำตัวผู้สมัครประธานนักเรียน 59

 

 

เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชาวสวน                 ประธาน

เด็กหญิงนภัสกร    ช้างเขียว                 รองประธาน

เด็กชายภูริพัฒน์  รัตนปัญญา             รองประธาน

เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีทองทาบ            ประธาน

เด็กหญิงกรธิชา  ฤทธิกิจ                      รองประธาน

เด็กหญิงศรัญญา  โสวรรณี                 รองประธาน

เด็กชายอัษฎา  ชูสาย                           ประธาน

เด็กหญิงพรรณพนัช  วงษ์เสือ              รองประธาน

เด็กหญิงพรนิภา    ขันทองดี                    รองประธาน

เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์วิสิฐตระกูล     ประธาน

เด็กหญิงชรินรัตน์  บัวสวัสดิ์                 รองประธาน

เด็กหญิงวศิกา  สาสุข                          รองประธาน