VTR-โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

ข่าวนอกลู่ นำเสนอกิจกรรมพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 1

 

 

ภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม เรื่องน้ำเต้าหู้ ภาพยนตร์โดย โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

Additional information